"E lui? Dio che nel¾alma infondere" z opery "Don Carlos"
powrót do listy hase³
Tytu³   Chopin : Wielki emigrant. T. 10 [ Dok.dŸw.]/ Idil Biret, fortepian
Autor  


Strony zosta³y wygenerowane przez program Biblioteka szkolna firmy Librus, wspomagaj¹cy pracź szkolnych bibliotek.
Kontakt z firm¹: http://www.librus.pl, uwagi@librus.pl, tel. (032) 350 85 86, tel./fax (032) 350 85 85