Or³owski, Micha³
powrót do listy hase³
Tytu³   Les Deux Chasseurs et La Laitiére = Dwóch Strzelców i Mleczarka [Dok. dŸw.] / Egidio Romualdo Duni ; Agnieszka Budzińska-Bennett, sopran ; Maciej Straburzyński, baryton ; £ukasz Wilda, tenor ; Accademia del¾ Arcadia ; Roberto Balconi, dyr.
Autor   Duni, Egidio Romualdo (1709-1775).


Strony zosta³y wygenerowane przez program Biblioteka szkolna firmy Librus, wspomagaj¹cy pracź szkolnych bibliotek.
Kontakt z firm¹: http://www.librus.pl, uwagi@librus.pl, tel. (032) 350 85 86, tel./fax (032) 350 85 85