photo_one

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Karola Kurpińskiego


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego umuzykalnia dzieci i młodzież, wychowuje do czynnego korzystania z dóbr kultury, przygotowuje do dalszej edukacji muzycznej.


PSM I st. im. K. Kurpińskiego w Zespole Szkół Muzycznych jest JEDYNĄ w Poznaniu szkołą muzyczną rekrutującą dzieci i młodzież z różnych roczników, co oznacza, że kandydatami do nauki w naszej szkole mogą być uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia w szkole odbywają się po południu i dotyczą wyłącznie kształcenia muzycznego, które realizowane jest indywidualnie w zakresie nauki gry na instrumentach /przedmiot główny, instrument dodatkowy/ oraz w grupach, w zakresie zajęć umuzykalniających i teorii muzyki. Dzieci i młodzież PSM I st. im. K. Kurpińskiego kształcą się w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim (C6) i czteroletnim (C4).

Cykl sześcioletni O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się dzieci młodsze, które kończą w danym roku 5 lat i mają nie więcej niż 8 lat. Decyzję o przyjęciu dziecka 5-letniego podejmuje dyrektor Zespołu na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dołączonej do kwestionariusza. W cyklu sześcioletnim występują następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, trąbka, perkusja.

Cykl czteroletni
O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się dzieci i młodzież, którzy kończą w danym roku 9 lat i mają nie więcej niż 16 lat. Oferta instrumentów w cyklu czteroletnim jest trochę szersza i obejmuje następujące specjalizacje: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja.

O możliwości kształcenia w PSM I st. im. K. Kurpińskiego decyduje badanie przydatności. Jest ono dwuetapowe:

I etap to pisemne testy uzdolnień muzycznych:
dla kandydatów do cyklu sześcioletniego – test muzyczny /pomiar zdolności muzycznych melodycznych i rytmicznych podczas dwóch oddzielnych spotkań, kandydat rozwiązuje test zakreślając odpowiednie obrazki/
dla kandydatów do cyklu czteroletniego – test inteligencji muzycznej, kandydat rozwiązuje test zakreślając odpowiednie obrazki.

II etap rekrutacji to sprawdziany, które odbywają się na przełomie maja i czerwca. Ich celem jest określenie uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie w indywidualnym kontakcie dziecka z komisją złożoną z nauczycieli specjalistów poszczególnych dyscyplin muzycznych.

Od kilku lat w szkołach muzycznych pierwszego stopnia zachodzą zasadnicze zmiany, związane przede wszystkim z rolą muzykowania zespołowego. Wzrasta ranga edukacyjna zespołów instrumentalnych, wokalnych, orkiestr i chórów. Uczniowie oraz ich rodzice, w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego decydują w połowie cyklu nauczania, tj. po trzeciej klasie cyklu sześcioletniego i po drugiej klasie cyklu czteroletniego o wyborze formy dalszego kształcenia w jednym z działów: instrumentalnym lub muzykowania zespołowego.

Baza instrumentów muzycznych, pozostająca do dyspozycji naszych uczniów jest na bieżąco uzupełniana. Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię perkusyjną. Zapewniamy opiekę lutniczą wszystkim instrumentom smyczkowym.

Chcąc przybliżyć ofertę edukacyjną szkoły organizujemy w miesiącach poprzedzających rekrutację DRZWI OTWARTE. Zapraszamy na nie rodziców/opiekunów prawnych wraz z dziećmi, które chciałyby rozpocząć z nami swoją muzyczną przygodę.

W szkole działają zespoły muzyczne, do których dzieci i młodzież kwalifikowana jest w zależności od specjalizacji, jaką reprezentuje /od tego, na jakim gra instrumencie. Uczniowie klas instrumentów dętych mogą należeć do orkiestry dętej – w zależności od stopnia zaawansowania gry na instrumencie. Uczniom klas fortepianu i gitary oferujemy zajęcia w chórze. Uczniowie instrumentów smyczkowych należą do orkiestry smyczkowej. Wszyscy uczniowie muzykują w zespołach kameralnych

Edukacja muzyczna to nie tylko zajęcia w budynku szkoły, ale codzienne, często mozolne ćwiczenia na instrumencie. Rezultaty tej pracy służą rozwojowi muzycznemu i prezentowane są na egzaminach, przeglądach, audycjach, koncertach, przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej i konkursach muzycznych. Tylko w dwóch ostatnich latach szkoła może poszczycić się 87 laureatami konkursów i przesłuchań. Szkoła muzyczna kształtuje ważne w życiu cechy takie, jak: kreatywność, pracowitość, systematyczność, odpowiedzialność za pracę własną i zespołu, umiejętność pokonywania stresu.

Każdego roku kończy szkołę około 50 uczniów. 30% kontynuuje edukację muzyczną. Wśród absolwentów PSM I st. imienia K. Kurpińskiego są zarówno luminarze polskiej kultury, jak i wybitni przedstawiciele innych zawodów. Absolwent wyposażony w podstawowe umiejętności muzyczne, wrażliwy na piękno i aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym, posiadający wymienione zalety - to cel działań szkoły.

Copyright 2014