photo_one

Rekrutacja do
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.Kandydat może składać dokumenty maksymalnie na 3 specjalności, w tym celu należy pobrać wszystkie 3 ankiety dostępne w zakładce terminy/druki
klik


PSM I st. im. K. Kurpińskiego w Zespole Szkół Muzycznych jest JEDYNĄ w Poznaniu szkołą muzyczną rekrutujacą dzieci i młodzież z różnych roczników, co oznacza, że kandydatami do nauki w naszej szkole mogą być uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu umuzykalnia dzieci i młodzież, wychowuje do czynnego korzystania z dóbr kultury, przygotowuje do dalszej edukacji muzycznej. Jest JEDYNĄ w Poznaniu szkołą muzyczną rekrutującą dzieci i młodzież z różnych roczników, co oznacza, że kandydatami do nauki mogą być uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia w szkole odbywają się po południu i dotyczą wyłącznie kształcenia muzycznego, które realizowane jest indywidualnie w zakresie nauki gry na instrumentach /przedmiot główny, instrument dodatkowy/ oraz w grupach, w zakresie zajęć umuzykalniających i teorii muzyki. Dzieci i młodzież PSM I st. im. K. Kurpińskiego kształcą się w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim (C6) i czteroletnim (C4).

Cykl sześcioletni
O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się dzieci młodsze, które kończą w danym roku 5 lat i mają nie więcej niż 8 lat.
Decyzję o przyjęciu dziecka 5-letniego podejmuje dyrektor Zespołu na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dołączonej do kwestionariusza. W cyklu sześcioletnim występują następujące instrumenty: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, róg, puzon, perkusja.

Cykl czteroletni
O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się dzieci i młodzież, którzy kończą w danym roku 9 lat i mają nie więcej niż 16 lat. Oferta instrumentów w cyklu czteroletnim obejmuje następujące specjalizacje: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja.

O możliwości kształcenia w PSM I st. im. K. Kurpińskiego decyduje badanie przydatności. Jest ono dwuetapowe:

* I etap to pisemne testy uzdolnień muzycznych dla kandydatów do cyklu sześcioletniego i cyklu czteroletniego, które odbywają się w wyznaczonym terminie.

* II etap rekrutacji to sprawdziany, które odbywają się w wyznaczonym terminie na przełomie maja i czerwca. Ich celem jest określenie uzdolnień muzycznych oraz przydatności kandydata do gry na określonym instrumencie w indywidualnym kontakcie dziecka z komisją złożoną z nauczycieli specjalistów poszczególnych dyscyplin muzycznych. Podczas sprawdzianu uzdolnień muzycznych kandydat wykonuje przygotowaną piosenkę, rozpoznaje melodie “wesołe” i “smutne”; powtarza głosem usłyszane dźwięki i krótkie melodie, odróżnia wysokie i niskie dźwięki, określa liczbę dźwięków we współbrzmieniach, powtarza wyklaskując lub wystukując usłyszane motywy rytmiczne. Sprawdzian przydatności kandydata polega na sprawdzeniu jego warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Rodzice dziecka ośmioletniego mogą wnioskować o przyjęcie go do cyklu czteroletniego. Zespoły kwalifikacyjne mogą proponować inne przyporządkowanie dziecka ośmioletniego.
Zgłoszenie kandydata następuje przez złożenie w sekretariacie kwestionariusza wraz z załącznikami.
Szczególnie ważne jest orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranej specjalności muzycznej.
Na podstawie protokołów egzaminów sporządza się listy zbiorcze w kolejności od największej do najmniejszej punktacji.
Dyrektor Zespołu przygotowuje listę przyjęć uwzględniającą kolejność na listach zbiorczych i ustalone wcześniej limity przyjęć na poszczególne specjalności.
Decyzję o przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje się na podstawie ustalenia odpowiedniego poziomu umiejętności i wiedzy kandydata poprzez egzamin kwalifikacyjny.
aktualizacja: 02.02.2017