Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w ZSM w Poznaniu

Aktualizacja: 01.07.2020

Rekrutacja - uzupełnienie dokumentów
W celu uzupełnienia dokumentacji i sfinalizowania procesu rekrutacji uprzejmie prosimy zakwalifikowanych kandydatów o przesłanie pocztą tradycyjną lub pozostawienie w portierni do 17 lipca br. następujących dokumentów:
• podpisana fotografia,
• orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej:
a) instrumenty dęte – zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii,
b) wokalistyka i wokalistyka estradowa – zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii,
c) instrumentalistyka – zaświadczenie od lekarza rodzinnego (wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły),
• życiorys,
• kserokopia aktu urodzenia,
• świadectwa ukończonych klas (dotyczy uczniów przyjętych do klas wyższych),
• świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia (jeśli dotyczy).
Bardzo prosimy nie przysyłać skanów wyżej wymienionych dokumentów na adresy poczty elektronicznej szkoły!

Adres szkoły:
Zespół Szkół Muzycznych
ul. Głogowska 90
60-262 Poznań

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:
W roku szkolnym 2019/2020 kwestionariusze zgłoszeniowe (bez załączników) należy wysyłać na adres: rekrutacja@zsm.poznan.pl do dnia 1 czerwca 2020 roku. Kandydat może składać dokumenty maksymalnie na 3 specjalizacje, wskazując kolejność wyboru odpowiednim kwestionariuszem.
O przesłanie pełnej dokumentacji i załączników poprosimy po ogłoszeniu listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do szkoły.

TERMIN REKRUTACJI:
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 5 czerwca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• przesyłane wcześniej na adres rekrutacja@zsm.poznan.pl: kwestionariusz osobowy kandydata, dostępny na stronie internetowej Zespołu,
•dostarczane później: życiorys, odpis aktu urodzenia (kserokopia, oryginał do wglądu), kserokopie ostatnich świadectw szkolnych (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna), jedna fotografia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranej specjalizacji.

Kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

Kandydaci na wokalistykę i wokalistykę jazzową dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii.

Osoby niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności.

Pobierz: KWESTIONARIUSZ PSM II st.
ZAŁĄCZNIK A

EGZAMINY:
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona za pomocą internetu, na platformie G-Suite. W trakcie rozmowy uczeń powinien mieć dostęp do instrumentu. W wyznaczonym dniu i godzinie komisja połączy się z kandydatem i przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną. Prosimy wszystkich kandydatów i ich opiekunów o sprawdzenie możliwości technicznych w tym zakresie. Ponadto kandydaci do OSM II st., PSM II st. i PSP rekrutowani będą na podstawie filmów prezentujących ich umiejętności gry na instrumencie i predyspozycje wokalne. Instrukcja dotycząca nagrania dostępna jest poniżej.

Kwalifikacja kandydatów do PSM II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje w roku szkolnym 2019/2020:
• sprawdzian praktyczny – przesłanie filmu z przygotowanym repertuarem,
• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę muzyczną.

Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów, również tych, którzy przerwali naukę w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu lub przenoszą się z innej szkoły muzycznej.

Kandydat może zdawać do klasy wyższej niż pierwsza. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich świadectw lub wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Sprawdziany przeprowadzają zespoły. W ich skład wchodzą nauczyciele danej i zbliżonej specjalności. Na podstawie protokołów poszczególnych sprawdzianów sporządza się listy zbiorcze w kolejności od najwyższej do najniższej punktacji. Dyrektor Zespołu przygotowuje listę przyjęć uwzględniającą kolejność na listach zbiorczych i ustalone wcześniej limity przyjęć na poszczególne specjalności. Decyzję o przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje się na podstawie ustalenia odpowiedniego poziomu umiejętności i wiedzy kandydata poprzez egzamin kwalifikacyjny. W wypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej punktacji ze sprawdzianu praktycznego, o miejscu w rankingu przyjęć decyduje wyższa punktacja z pozostałych części egzaminu wstępnego.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na przyjęcie kandydata, który przekroczył limit wieku. Dyrektor ZSM przygotowuje listę przyjęć kandydatów. Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje po konsultacji z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni od zakończenia egzaminów. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu wolnego słuchacza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA NAGRYWANIA FILMU:
1.Nagranie musi zostać zrealizowane jednym ujęciem, nie może być edytowane, ani sklejane z kilku nagrań.
2.Na nagraniu musi być widoczna pełna sylwetka kandydata i aparat gry.
3.Czas trwania nagrania: do 10 minut.
4.Wymagany repertuar:
    • utwór wolny (spokojny, kantylenowy, romantyczny),
    • utwór szybki (wirtuozowski, etiudowy, techniczny).
Prosimy także o przedstawienie się na początku filmu (imię, nazwisko, do jakiej szkoły kandydat zdaje).
5.Zrealizowany film należy umieścić w serwisie YouTube, a link do niego przesłać na adres: rekrutacja@zsm.poznan.pl do 5 czerwca br. W celach bezpieczeństwa polecamy ustawić widoczność filmu jako Niepubliczny (wówczas dostęp do nagrania będzie miała wyłącznie osoba dysponująca linkiem).
W opisie nagrania proszę umieścić imię i nazwisko kandydata, wykonywany program, a także nazwę szkoły, do której kandydat zdaje.
6. Bardzo prosimy nie przysyłać plików z filmami na adresy mailowe szkoły!

O SZKOLE:
WYDZIAŁY, SPECJALIZACJE:
1. Instrumentalistyka
Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat. Przedmiot główny: instrument według specjalizacji. Specjalizacje: akordeon, fortepian, skrzypce, wiolonczela – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacja: altówka – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia w zakresie gry na skrzypcach lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia, lub posiadanie umiejętności gry na altówce.
Specjalizacja: organy – wymagane ukończenie szkoły muzycznej pierwsze-go stopnia w zakresie gry na fortepianie lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia, lub po-siadanie umiejętności gry na organach.
Specjalizacje: gitara, flet, klarnet, saksofon, perkusja, trąbka – wskazane jest posiadanie umiejętności gry na wybranym instrumencie na poziomie odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacje: fagot, kontrabas, obój, puzon, róg, tuba – nie wymaga się od kandydata umiejętności gry na wybranym instrumencie. Komisja ocenia warunki fizyczne kandydata i muzykalność.
Nowa specjalizacja: harfa – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia (szkoła nie zapewnia instrumentu).

2. Rytmika
Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat, którzy ukończyli szkołę muzyczną pierwszego stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające szkole muzycznej pierwszego stopnia. Przedmiotem głównym jest rytmika.

3. Instrumentalistyka jazzowa Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów, którzy nie przekroczyli 23 lat. Od kandydata wymaga się umiejętności gry na instrumencie, wiedzy o muzyce i umiejętności słuchowych na poziomie odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacje jazzowe: akordeon, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja, saksofon, skrzypce, trąbka. Przedmiotem główny jest gra na wybranym instrumencie. Nie jest wymagane wykształcenie muzyczne.

4. Wokalistyka (śpiew solowy) Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Podstawą dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest aktualne zaświadczenie od specjalisty (foniatra, audiolog) o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. Przedmiotem głównym jest śpiew.

5. Wokalistyka jazzowa Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów od 14 do 23 lat, z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Przedmiotem głównym jest śpiew.

UWAGA! W zakresie wszystkich specjalności realizuje się, oprócz przedmiotu głównego, obowiązkowe przedmioty uzupełniające, przedmioty ogólnomuzyczne i inne zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującym szkolnym planem nauczania. Zajęcia odbywają się głównie w godzinach popołudniowych.