Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w ZSM w Poznaniu


PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:
W roku szkolnym 2019/2020 kwestionariusze zgłoszeniowe (bez załączników) należy wysyłać na adres: rekrutacja@zsm.poznan.pl do dnia 1 czerwca 2020 roku. Kandydat może składać dokumenty maksymalnie na 3 specjalizacje, wskazując kolejność wyboru odpowiednim kwestionariuszem.
W przypadku egzaminu tradycyjnego pełną dokumentację należy dostarczyć w dniu wyznaczonego egzaminu.
W przypadku egzaminu przeprowadzanego za pomocą internetu pełną dokumentację należy przesłać na powyższy adres mailowy do dnia 1 czerwca br.
Załączniki dołącza się tylko do kwestionariusza „pierwszego wyboru”.
O trybie egzaminu wstępnego informować będziemy na naszej stronie internetowej po 24 maja 2020 roku

TERMIN REKRUTACJI: Troska o zdrowie i zapewnienie najwyższych standardów skłoniła nas do podjęcia decyzji o przesunięciu początku rekrutacji na 5 czerwca br.

WYDZIAŁY, SPECJALIZACJE:
1. Instrumentalistyka
Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat. Przedmiot główny: instrument według specjalizacji.
Specjalizacje: akordeon, fortepian, skrzypce, wiolonczela – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacja: altówka – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia w zakresie gry na skrzypcach lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia, lub posiadanie umiejętności gry na altówce.
Specjalizacja: organy – wymagane ukończenie szkoły muzycznej pierwsze-go stopnia w zakresie gry na fortepianie lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia, lub po-siadanie umiejętności gry na organach.
Specjalizacje: gitara, flet, klarnet, saksofon, perkusja, trąbka – wskazane jest posiadanie umiejętności gry na wybranym instrumencie na poziomie odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacje: fagot, kontrabas, obój, puzon, róg, tuba – nie wymaga się od kandydata umiejętności gry na wybranym instrumencie. Komisja ocenia warunki fizyczne kandydata i muzykalność.
Nowa specjalizacja: harfa – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia (szkoła nie zapewnia instrumentu).

2. Rytmika
Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat, którzy ukończyli szkołę muzyczną pierwszego stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające szkole muzycznej pierwszego stopnia. Przedmiotem głównym jest rytmika.

3. Instrumentalistyka jazzowa Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów, którzy nie przekroczyli 23 lat. Od kandydata wymaga się umiejętności gry na instrumencie, wiedzy o muzyce i umiejętności słuchowych na poziomie odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Specjalizacje jazzowe: akordeon, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja, saksofon, skrzypce, trąbka. Przedmiotem główny jest gra na wybranym instrumencie. Nie jest wymagane wykształcenie muzyczne.

4. Wokalistyka (śpiew solowy) Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Podstawą dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest aktualne zaświadczenie od specjalisty (foniatra, audiolog) o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. Przedmiotem głównym jest śpiew.

5. Wokalistyka jazzowa Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów od 14 do 23 lat, z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Przedmiotem głównym jest śpiew.

UWAGA! W zakresie wszystkich specjalności realizuje się, oprócz przedmiotu głównego, obowiązkowe przedmioty uzupełniające, przedmioty ogólnomuzyczne i inne zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującym szkolnym pla-nem nauczania. Zajęcia odbywają się głównie w godzinach popołudnio-wych.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• przesyłane wcześniej na adres rekrutacja@zsm.poznan.pl: kwestionariusz osobowy kandydata, dostępny na stronie internetowej Zespołu,
•dostarczane później: życiorys, odpis aktu urodzenia (kserokopia, oryginał do wglądu), kserokopie ostatnich świadectw szkolnych (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna), jedna fotografia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranej specjalizacji.

Kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

Kandydaci na wokalistykę i wokalistykę jazzową dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii.

Osoby niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności.

Pobierz: KWESTIONARIUSZ PSM II st.

EGZAMINY:
Planujemy przeprowadzenie egzaminów wstępnych w sposób tradycyjny, z obecnością kandydatów w szkole. Jeśli nie będzie takiej możliwości, przeprowadzimy w tym samym terminie rekrutację za pośrednictwem internetu. Prosimy wszystkich kandydatów i ich opiekunów o sprawdzenie możliwości technicznych w tym zakresie. Instruktaż dotyczący filmów prezentujących umiejętności kandydata w zakresie gry na instrumencie zostanie opublikowany niebawem.

Kwalifikacja kandydatów do PSM II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje w roku szkolnym 2019/2020:
• sprawdzian praktyczny - wykonanie programu zgodnie z wybraną specjalnością,
• sprawdzian z kształcenia słuchu w formie ustnej,
• sprawdzian z wiedzy o muzyce w formie ustnej, zgodnie z podanym w ankiecie przygotowaniem muzycznym.

Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów, również tych, którzy przerwali naukę w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu lub przenoszą się z innej szkoły muzycznej.

Kandydat może zdawać do klasy wyższej niż pierwsza. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich świadectw lub wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Sprawdziany przeprowadzają zespoły. W ich skład wchodzą nauczyciele danej i zbliżonej specjalności.
Na podstawie protokołów poszczególnych sprawdzianów sporządza się listy zbiorcze w kolejności od najwyższej do najniższej punktacji. Dyrektor Zespołu przygotowuje listę przyjęć uwzględniającą kolejność na listach zbiorczych i ustalone wcześniej limity przyjęć na poszczególne specjalności. Decyzję o przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje się na podstawie ustalenia odpowiedniego poziomu umiejętności i wiedzy kandydata poprzez egzamin kwalifikacyjny.
W wypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej punktacji ze sprawdzianu praktycznego, o miejscu w rankingu przyjęć decyduje wyższa punktacja z pozostałych części egzaminu wstępnego.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na przyjęcie kandydata, który przekroczył limit wieku. Dyrektor ZSM przygotowuje listę przyjęć kandydatów. Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje po konsultacji z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni od zakończenia egzaminów. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu wolnego słuchacza.
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego Na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287)


aktualizacja: 30.04.2020 roku