photo_one

REKRUTACJA DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st.PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:
Kandydaci składają komplet dokumentów w terminie od 9 marca do poniedziałku 11 maja 2020 roku do godz. 17:00 !!! Po 11 maja dokumenty nie będą przyjmowane.

DRZWI OTWARTE:7 marca i 4 kwietnia 2020 roku, godz. 12:00

EGZAMINY WSTĘPNE:29 maja 2020

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO PSM II st. pobierzWYMAGANE DOKUMENTY
Kwestionariusz osobowy kandydata, dostępny na stronie internetowej Zespołu i w sekretariacie. Życiorys. Odpis aktu urodzenia (kserokopia, oryginał do wglądu). Kserokopie ostatnich świadectw szkolnych (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna). Jedna fotografia. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranej specjalizacji.
Kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.
Kandydaci na wokalistykę i wokalistykę jazzową dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii.
Osoby niepełnosprawne – orzeczenie o niepełnosprawności.
Dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej (numer konta podany w kwestionariuszu)

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH:
Stowarzyszenie Muzyczne „VIVIDUS” działające przy Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, organizuje kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II stopnia. Zapisy telefonicznie od 10 lutego 2020 pod numerem telefonu: 61 8666 129 Szczegóły klik
SPECJALNOŚCI:
1. Instrumentalistyka
Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat. Przedmiot główny: instrument według specjalizacji.

Specjalizacje: akordeon, fortepian, skrzypce, wiolonczela – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacja: altówka – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia w zakresie gry na skrzypcach lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia, lub posiadanie umiejętności gry na altówce.
Specjalizacja: organy – wymagane ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia w zakresie gry na fortepianie lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia, lub posiadanie umiejętności gry na organach.
Specjalizacje: gitara, flet, klarnet, saksofon, perkusja, trąbka – wskazane jest posiadanie umiejętności gry na wybranym instrumencie na poziomie odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacje: fagot, kontrabas, obój, puzon, róg, tuba – nie wymaga się od kandydata umiejętności gry na wybranym instrumencie. Komisja ocenia warunki fizyczne kandydata i muzykalność.

2. Rytmika
Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat, którzy ukończyli szkołę muzyczną pierwszego stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające szkole muzycznej pierwszego stopnia. Przedmiotem głównym jest rytmika.

3. Instrumentalistyka jazzowa

Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów , którzy nie przekroczyli wieku 23 lat. Od kandydata wymaga się umiejętności gry na instrumencie, wiedzy o muzyce i umiejętności słuchowych na poziomie odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacje jazzowe: akordeon, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja, saksofon, skrzypce, trąbka. Przedmiotem główny jest gra na wybranym instrumencie.

4. Wokalistyka (śpiew solowy)
Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Podstawą dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest aktualne zaświadczenie od specjalisty (foniatra, audiolog) o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. Przedmiotem głównym jest śpiew.

5. Wokalistyka jazzowa
Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów od 16 do 23 lat, z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Przedmiotem głównym jest śpiew.

UWAGA!
W zakresie wszystkich specjalności realizuje się, oprócz przedmiotu głównego, obowiązkowe przedmioty uzupełniające, przedmioty ogólnomuzyczne i inne zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującym szkolnym planem nauczania. Zajęcia odbywają się głównie w godzinach popołudniowych.

EGZAMINY

1. Zespół Szkół Muzycznych zapewnia wszystkim kandydatom uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzania tego egzaminu , uwzględniające specyfikę kształcenia muzycznego realizowanego w PSM II st.

2. Kwalifikacja kandydatów do PSM II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje:
      • sprawdzian praktyczny - wykonanie programu zgodnie z wybraną specjalnością,
      • sprawdzian z kształcenia słuchu w formie ustnej,
      • sprawdzian z wiedzy o muzyce w formie pisemnej (test) – zgodnie z podanym w ankiecie przygotowaniem muzycznym.

3. Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów, również tych, którzy przerwali naukę w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu lub przenoszą się z innej szkoły muzycznej.

4. Kandydat, który ukończył szkołę muzyczną II stopnia i zdaje na kolejną specjalność, podlega egzaminom wymienionym w punkcie 2., pod kątem wymagań do klasy programowo wyższej.

5. Kandydat może zdawać do klasy wyższej niż pierwsza. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich świadectw lub wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą.

6. Egzaminy przeprowadzają zespoły. W ich skład wchodzą nauczyciele danej i zbliżonej specjalności.

7. Egzaminy ocenia się w skali 1 - 25 punktów, oddzielnie dla każdej części egzaminu.

8. W wypadku uzyskania przez kilku kandydatów tej samej punktacji z egzaminu praktycznego, o miejscu w rankingu przyjęć decyduje wyższa punktacja z pozostałych części egzaminu wstępnego.

9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na przyjęcie kandydata, który przekroczył limit wieku.

10. Dyrektor ZSM przygotowuje listę przyjęć kandydatów. Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje po konsultacji z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych.

11. Lista uczniów przyjętych do szkoły zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni od zakończenia egzaminów.

12. Kandydaci, którzy zdali egzamin a nie zostali przyjęci z braku miejsc, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu wolnego słuchacza
Regulamin wolnego słuchacza pobierz
Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego Na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287)


aktualizacja: 23.01.2020 roku


Copyright 2014