REKRUTACJA DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ W ZSM W POZNANIU


PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

W roku szkolnym 2019/2020 kwestionariusze zgłoszeniowe (bez załączników) należy wysyłać na adres: rekrutacja@zsm.poznan.pl do dnia 1 czerwca 2020 roku. W przypadku egzaminu tradycyjnego pełną dokumentację należy dostarczyć w dniu wyznaczonego egzaminu. W przypadku egzaminu przeprowadzanego za pomocą internetu pełną dokumentację należy przesłać na powyższy adres mailowy do dnia 1 czerwca br.
O trybie egzaminu wstępnego informować będziemy na naszej stronie internetowej po 24 maja 2020 roku

TERMIN REKRUTACJI:
Troska o zdrowie i zapewnienie najwyższych standardów skłoniła nas do podjęcia decyzji o przesunięciu początku rekrutacji na 5 czerwca br.

EGZAMINY WSTĘPNE:
Planujemy przeprowadzenie egzaminów wstępnych w sposób tradycyjny, z obecnością kandydatów w szkole. Jeśli nie będzie takiej możliwości, przeprowadzimy w tym samym terminie rekrutację za pośrednictwem internetu. Prosimy wszystkich kandydatów i ich opiekunów o sprawdzenie możliwości technicznych w tym zakresie. Instruktaż dotyczący filmów prezentujących umiejętności kandydata w zakresie gry na instrumencie zostanie opublikowany niebawem.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• przesyłane wcześniej na adres rekrutacja@zsm.poznan.pl : kwestionariusz osobowy kandydata, dostępny na stronie internetowej Zespołu,
• dostarczane później we wskazany sposób: życiorys, odpis aktu urodzenia (kserokopia, oryginał do wglądu), kserokopie ostatnich świadectw szkolnych (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna), jedna fotografia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranej specjalizacji. Kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

Pobierz: KWESTIONARIUSZ OSM II st.

EGZAMINY:
Kwalifikacja kandydatów do OSM II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje w roku szkolnym 2019/2020:
• sprawdzian praktyczny - wykonanie programu zgodnie z wybraną specjalnością,
• sprawdzian z kształcenia słuchu w formie ustnej,
• sprawdzian z wiedzy o muzyce w formie ustnej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej OSM II st. powinni mieć ukończoną szóstą klasę szkoły podstawowej, przygotowanie muzyczne, dorobek koncertowy i konkursowy w zakresie wybranej specjalności, wykraczające ponad wymagania określone w podstawach programowych dla szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Powinni być gotowi do intensywnego kształcenia muzycznego na poziomie profesjonalnym. O przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci do wyższych klas, o zaawansowaniu muzycznym odpowiednim do wykształcenia ogólnego.

Program części praktycznej egzaminu wstępnego powinien zawierać utwory o łącznym czasie nie przekraczającym 30 minut, w tym utwory o charakterze wirtuozowskim. Zespół egzaminacyjny może dokonać wyboru proponowanych utworów lub skrócić ich wykonanie.

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego Na podstawie art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287)


aktualizacja: 30.04.2020 roku