REKRUTACJA DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. IM. JADWIGI KALISZEWSKIEJ W ZSM W POZNANIU


Aktualizacja: 01.07.2020

Rekrutacja - uzupełnienie dokumentów

W celu uzupełnienia dokumentacji i sfinalizowania procesu rekrutacji uprzejmie prosimy zakwalifikowanych kandydatów o przesłanie pocztą tradycyjną lub pozostawienie w portierni do 17 lipca br. następujących dokumentów:

• 2 podpisane fotografie,
• orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
• karta zdrowia ucznia,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej:
a) instrumenty dęte – zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii,
b) instrumentalistyka – zaświadczenie od lekarza rodzinnego (wzór zaświadczenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły),
• życiorys,
• kserokopie ostatnich świadectw szkolnych (szkoła ogólnokształcąca oraz muzyczna),
• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły muzycznej I stopnia (jeśli dotyczy),
• kserokopie dokumentacji dorobku artystycznego (konkursy, koncerty, przesłuchania).

Bardzo prosimy nie przysyłać skanów wyżej wymienionych dokumentów na adresy poczty elektronicznej szkoły!
Adres szkoły:
Zespół Szkół Muzycznych
ul. Głogowska 90
60-262 Poznań

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:

W roku szkolnym 2019/2020 kwestionariusze zgłoszeniowe (bez załączników) należy wysyłać na adres: rekr rekrutacja@zsm.poznan.pl do dnia 1 czerwca 2020 roku.
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona za pomocą internetu, na platformie G-Suite. W trakcie rozmowy uczeń powinien mieć dostęp do instrumentu. W wyznaczonym dniu i godzinie komisja połączy się z kandydatem i przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną. Prosimy wszystkich kandydatów i ich opiekunów o sprawdzenie możliwości technicznych w tym zakresie. Ponadto kandydaci do OSM II st., PSM II st. i PSP rekrutowani będą na podstawie filmów prezentujących ich umiejętności gry na instrumencie i predyspozycje wokalne. Instrukcja dotycząca nagrania dostępna jest poniżej.
O przesłanie pełnej dokumentacji i załączników poprosimy po ogłoszeniu listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych.

TERMIN REKRUTACJI:
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się od 10 czerwca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• przesyłane wcześniej na adres rekrutacja@zsm.poznan.pl : kwestionariusz osobowy kandydata, dostępny na stronie internetowej Zespołu,
• dostarczane później we wskazany sposób: życiorys, odpis aktu urodzenia (kserokopia, oryginał do wglądu), kserokopie ostatnich świadectw szkolnych (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna), jedna fotografia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranej specjalizacji. Kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranej specjalizacji wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.

Pobierz: KWESTIONARIUSZ OSM II st.
ZAŁĄCZNIK C

EGZAMINY WSTĘPNE:
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona za pomocą internetu, na platformie G-Suite. W trakcie rozmowy uczeń powinien mieć dostęp do instrumentu. W wyznaczonym dniu i godzinie komisja połączy się z kandydatem i przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną. Prosimy wszystkich kandydatów i ich opiekunów o sprawdzenie możliwości technicznych w tym zakresie. Ponadto kandydaci do OSM II st., PSM II st. i PSP rekrutowani będą na podstawie filmów prezentujących ich umiejętności gry na instrumencie i predyspozycje wokalne. Instrukcja dotycząca nagrania dostępna jest poniżej.
O przesłanie pełnej dokumentacji i załączników poprosimy po ogłoszeniu listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do szkoły.

Kwalifikacja kandydatów do PSM II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje w roku szkolnym 2019/2020:
• sprawdzian praktyczny – przesłanie filmu z przygotowanym repertuarem,
• rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca wiedzę muzyczną.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej OSM II st. powinni mieć ukończoną szóstą klasę szkoły podstawowej, przygotowanie muzyczne, dorobek koncertowy i konkursowy w zakresie wybranej specjalności, wykraczające ponad wymagania określone w podstawach programowych dla szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Powinni być gotowi do intensywnego kształcenia muzycznego na poziomie profesjonalnym. O przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci do wyższych klas, o zaawansowaniu muzycznym odpowiednim do wykształcenia ogólnego.

Program części praktycznej egzaminu wstępnego powinien zawierać utwory o łącznym czasie nie przekraczającym 30 minut, w tym utwory o charakterze wirtuozowskim. Zespół egzaminacyjny może dokonać wyboru proponowanych utworów lub skrócić ich wykonanie.

INSTRUKTAŻ DOTYCZĄCY FILMÓW PRZESŁANYCH DO OSM II ST.:
1.Nagranie musi zostać zrealizowane jednym ujęciem, nie może być edytowane, ani sklejane z kilku nagrań.
2.Na nagraniu musi być widoczna pełna sylwetka kandydata i aparat gry.
3.Czas trwania nagrania: do 15 minut.
4.Wymagany repertuar: 3 dowolne utwory (fragmenty), w tym co najmniej jeden utwór wirtuozowski.
Prosimy także o przedstawienie się na początku filmu (imię, nazwisko, do jakiej szkoły kandydat zdaje).
Dodatkowym atutem będzie przesłanie linku do nagrań konkursowych/koncertowych kandydata.
5.Zrealizowany film należy umieścić w serwisie YouTube, a link do niego przesłać na adres: rekrutacja@zsm.poznan.pl do 5 czerwca br. W celach bezpieczeństwa polecamy ustawić widoczność filmu jako Niepubliczny (wówczas dostęp do nagrania będzie miała wyłącznie osoba dysponująca linkiem).
W opisie nagrania proszę umieścić imię i nazwisko kandydata, wykonywany program, a także nazwę szkoły, do której kandydat zdaje.
6. Bardzo prosimy nie przysyłać plików z filmami na adresy mailowe szkoły!