photo_one

Rekrutacja do PSP


PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:
Kandydaci składają komplet dokumentów w terminie od 9 marca do poniedziałku 11 maja 2020 roku do godz. 17:00 !!! Po 11 maja dokumenty nie będą przyjmowane.

DRZWI OTWARTE: 7 marca i 4 kwietnia 2020 roku, godz. 13:00

EGZAMINY WSTĘPNE: 30 maja 2020
Kandydaci składają komplet dokumentów:
- kwestionariusz osobowy dostępny na stronie inetrnetowej wraz z życiorysem Kwestionariusz osobowy
- świadectwo ukończenia szkoły średniej
- zaświadczenie od specjalisty z zakresu audiologii i foniatrii o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia w studium piosenkarskim

REGULAMIN REKRUTACJI
1. Nauka w Studium trwa trzy lata i kończy się egzaminem dyplomowym, na który składa się recital i egzamin z wiedzy związanej ze specjalizacją kształcenia.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSP jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia od lekarza specjalisty z zakresu audiologii i foniatrii.

3. O przyjęcie na pierwszy rok może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do Ministra Kultury o zgodę na przyjęcie kandydata, który przekroczył limit wieku.

5. Kwalifikacja kandydatów do PSP odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który składa się z egzaminu praktycznego i egzaminu ustnego.

      A - Egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalnoścj kształcenia obejmuje: prezentacje przygotowanego programu, sprawdzian z dykcji i predyspozycji scenicznych. Komisja wskaże utwory do wykonania w całości lub we fragmentach oraz zadania sprawdzające dykcje i predyspozycje sceniczne. Kandydat zobowiązany jest przygotować cztery piosenki o zróżnicowanym charakterze z akompaniamentem. Szkoła zapewnia akompaniatora - pianistę, pod warunkiem dostarczenia wcześniej materiałów nutowych. Utwory mogą być również wykonane z podkładem muzycznym na nośniku cyfrowym (CD, pendrive) lub z towarzyszeniem własnego akompaniatora.

      B - Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie wiadomości z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia oraz ogólnej orientacji w ważnych wydarzeniach kulturalnych. Egzamin obejmuje również badanie uzdolnień muzycznych (zaśpiewanie przygotowanej piosenki, sprawdzenie predyspozycji słuchowych, pamięci muzycznej i poczucia rytmu). Komisja oddzielnie punktuje obydwa elementy egzaminu.

6. Kandydat do PSP nie musi posiadać wykształcenia muzycznego.

7. W wypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów z egzaminu praktycznego, o przyjęciu decyduje wyższa punktacja z egzaminu ustnego, badającej uzdolnienia muzyczne.

8. Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych po konsultacjach z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych, na podstawie wyników egzaminów wstępnych, biorąc pod uwagę limit miejsc, podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów do PSP.

9. Lista uczniów przyjętych do szkoły zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni od zakończenia egzaminów.

10 Kandydaci, którzy zdali egzamin, a nie zostali przyjęci z braku miejsc, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu wolnego słuchacza
(odrębny dokument ZSM: Regulamin wolnego słuchacza
pobierz )


Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych. (Opublikowano Dz. U. z 2014 r. poz. 686 na podst. art. 20n ust.10 ustawy dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. Opublikowano Dz. U. z 2014 r. poz. 1039 na podst. art. 22 ust.2 pkt 2a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.

aktualizacja: 22.02.2017