Rekrutacja do Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w ZSM w Poznaniu


PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW:
W roku szkolnym 2019/2020 kwestionariusze zgłoszeniowe (bez załączników) należy wysyłać na adres: rekrutacja@zsm.poznan.pl do dnia 1 czerwca 2020 roku
W przypadku egzaminu tradycyjnego pełną dokumentację należy dostarczyć w dniu wyznaczonego egzaminu.
W przypadku egzaminu przeprowadzanego za pomocą internetu pełną dokumentację należy przesłać na powyższy adres mailowy do dnia 1 czerwca br.
O trybie egzaminu wstępnego informować będziemy na naszej stronie internetowej po 24 maja 2020 roku

TERMIN REKRUTACJI:
Troska o zdrowie i zapewnienie najwyższych standardów skłoniła nas do podjęcia decyzji o przesunięciu początku rekrutacji na 5 czerwca br.

O SZKOLE:
Nauka w Studium trwa trzy lata i kończy się egzaminem dyplomowym, na który składa się recital i egzamin z wiedzy związanej ze specjalizacją kształcenia. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSP jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia od lekarza specjalisty z zakresu audiologii i foniatrii. Kandydat do PSP nie musi posiadać wykształcenia muzycznego.
O przyjęcie na pierwszy rok może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do Ministra Kultury o zgodę na przyjęcie kandydata, który przekroczył limit wieku.

EGZAMINY WSTĘPNE: Planujemy przeprowadzenie egzaminów wstępnych w sposób tradycyjny, z obecnością kandydatów w szkole. Jeśli nie będzie takiej możliwości, przeprowadzimy w tym samym terminie rekrutację za pośrednictwem internetu. Prosimy wszystkich kandydatów i ich opiekunów o sprawdzenie możliwości technicznych w tym zakresie.
Egzamin wstępny do PSP składa się ze sprawdzianu praktycznego i ustnego. Sprawdzian praktyczny obejmuje: prezentację przygotowanego programu, sprawdzian z dykcji i predyspozycji scenicznych. Kandydat zobowiązany jest przygotować cztery piosenki o zróżnicowanym charakterze z akompaniamentem. Szkoła zapewnia akompaniatora - pianistę, pod warunkiem dostarczenia wcześniej materiałów nutowych. Utwory mogą być również wykonane z podkładem muzycznym na nośniku cyfrowym (CD, pendrive) lub z towarzyszeniem własnego akompaniatora. Komisja wskaże utwory do wykonania w całości lub we fragmentach oraz zadania sprawdzające dykcje i predyspozycje sceniczne. Sprawdzian ustny obejmuje badanie uzdolnień muzycznych (zaśpiewanie przygotowanej piosenki, sprawdzenie predyspozycji słuchowych, pamięci muzycznej i poczucia rytmu), sprawdzenie wiadomości z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia oraz ogólnej orientacji w ważnych wydarzeniach kulturalnych. Komisja oddzielnie punktuje obydwa elementy egzaminu.

W wypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów z egzaminu praktycznego, o przyjęciu decyduje wyższa punktacja z egzaminu ustnego, badającej uzdolnienia muzyczne.

Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych po konsultacjach z przewodniczącymi zespołów egzaminacyjnych, na podstawie wyników egzaminów wstępnych, biorąc pod uwagę limit miejsc, podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów do PSP.

Lista uczniów przyjętych do szkoły zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie trzech dni od zakończenia egzaminów. Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu wolnego słuchacza. Ważnym załącznikiem jest zaświadczenie od specjalisty z zakresu audiologii i foniatrii o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia w studium piosenkarskim

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświa¬towe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

aktualizacja: 30.04.2020