Rekrutacja do Policealnego Studium Piosenkarskiego im. Czesława Niemena w ZSM w Poznaniu

Aktualizacja: 01.07.2020

Rekrutacja - uzupełnienie dokumentów
W celu uzupełnienia dokumentacji i sfinalizowania procesu rekrutacji uprzejmie prosimy zakwalifikowanych kandydatów o przesłanie pocztą tradycyjną lub pozostawienie w portierni do 17 lipca br. następujących dokumentów:
• 3 podpisane fotografie,
• orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii,
• życiorys,
• kserokopia aktu urodzenia,
• kserokopie: świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej, ewentualnie świadectwa szkół muzycznych,
• dokumentacja dotychczasowej działalności artystycznej.

Bardzo prosimy nie przysyłać skanów wyżej wymienionych dokumentów na adresy poczty elektronicznej szkoły!

Adres szkoły:
Zespół Szkół Muzycznych
ul. Głogowska 90
60-262 Poznań

UWAGA! Zmieniono formułę egzaminów wstępnych.
Zapraszamy kandydatów do PSP na egzaminy w budynku Zespołu przy ul. Głogowskiej 90

19 czerwca br. od godz. 10:00

Szczegółowy harmonogram został wysłany dzisiaj do wszystkich kandydatów. Dodatkowych informacji udziela p. Antoni Urban urban.antoni@zsmpoz.pl

O SZKOLE:
Nauka w Studium trwa trzy lata i kończy się egzaminem dyplomowym, na który składa się recital i egzamin z wiedzy związanej ze specjalizacją kształcenia. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do PSP jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenia od lekarza specjalisty z zakresu audiologii i foniatrii. Kandydat do PSP nie musi posiadać wykształcenia muzycznego. O przyjęcie na pierwszy rok może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do Ministra Kultury o zgodę na przyjęcie kandydata, który przekroczył limit wieku.