DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej 

dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsm.poznan.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu

ul. Głogowska 90; 60-262 Poznań

tel: 61 8666-129

e-mail:sekretariat@zsm.poznan.pl

Daty publikacji i aktualizacji:   2007-01-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego,
 • strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów drukowanych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, 
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości, 

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wysoki kontrast (białe tło – czarne litery),
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie: strona jest kompatybilna z najbardziej popularnymi przeglądarkami treści web umożliwiając powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony poprzez wykorzystanie standardowych skrótów klawiaturowych:

przeglądarki Firefox, Chrome, Internet Explorer: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok, [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

przeglądarka Opera: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok, [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 • podkreślenie linków – hiperłącz,
 • mapa strony,
 • na stronie szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data sporządzenia Deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-24

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.zsm.poznan.pl  spełnia wymagania w 81%

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@zsm.poznan.pl ; 602-711-627

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

1. W szkole na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2. Budynek ze względu na swój zabytkowy charakter nie posiada windy. 

3. Przy obiekcie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na portierni, która czynna jest w godz. od 8: 00 – 21:00.

5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

7. Sekretariat znajduję się w pomieszczeniu nr 109 na parterze budynku. 

8. Sala koncertowa w budynku szkoły przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych poprzez wyznaczone dwa miejsca na widowni dla wózków inwalidzkich. 

9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz głośników naprowadzających, informacje udzielane są na portierni znajdującej się na parterze szkoły, po prawej stronie od wejścia głównego.