Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego


obrazek


"Nie ma dzieci - są ludzie"
Janusz Korczak

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Kurpińskiego w Zespole Szkół Muzycznych, funkcjonująca od 1946 roku jest jedyną w Poznaniu szkołą muzyczną rekrutującą dzieci i młodzież z różnych roczników, co oznacza, że kandydatami do nauki w naszej szkole mogą być uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej.
Szkoła nie prowadzi edukacji ogólnokształcącej. Jej statutowym zadaniem jest umuzykalnianie i motywowanie do osiągnięcia umiejętności muzycznych pozwalających na kontynuowanie nauki na poziomie zawodowym.

Blisko 320 uczniów PSM I stopnia kształci się w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim. Kierowana do nich oferta zawiera następujące instrumenty: fortepian, akordeon, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, fagot, flet, klarnet, obój, puzon, róg, saksofon, trąbka i perkusja. Cykl sześcioletni adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 10 lat. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 8 do 16 lat.

Każdy z kandydatów przystępujących do rekrutacji, która odbywa się na przełomie maja i czerwca, wybiera instrument, który staje się potem przedmiotem głównym. Badanie przydatności do edukacji muzycznej polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. W miesiącach poprzedzających rekrutację organizowane są „Drzwi otwarte" dla zainteresowanych muzyczną przygodą.

Udział rodziców w pierwszej fazie kształcenia, zwłaszcza najmłodszych adeptów sztuki muzycznej, jest nieoceniony. Rodzice towarzyszą dziecku podczas lekcji, tworzą dobre warunki do pracy domowej i biorą w niej udział, są słuchaczami koncertów szkolnych i współorganizują występy. Uzyskują dodatkową wartość - wzmocnienie więzi rodzinnych.

Zajęcia w PSM I st. im. Karola Kurpińskiego odbywają się w godzinach popołudniowych:

• nauka gry na instrumencie - przedmiot główny, dwa razy w tygodniu indywidualnie,
• lekcje grupowe rytmiki i kształcenia słuchu w klasach I - III cyklu sześcioletniego prowadzone metodą Dalcroze’a,
• lekcje teorii muzyki, w tym kształcenie słuchu i audycje muzyczne,
• zespoły kameralne, rytmiczne, orkiestry, chór,
• dodatkowy instrument, fortepian – w dwóch ostatnich klasach.

Edukacja muzyczna to nie tylko zajęcia w budynku szkoły, ale codzienne, często mozolne ćwiczenia na instrumencie. Rezultaty tej pracy służą rozwojowi muzycznemu, prezentowane są na egzaminach, przeglądach, audycjach, koncertach, przesłuchaniach Centrum Edukacji Artystycznej i konkursach muzycznych. Tylko w dwóch ostatnich latach nasi podopieczni zdobyli blisko 120 nagród. Szkoła muzyczna kształtuje ważne w życiu cechy takie jak: kreatywność, pracowitość, systematyczność, odpowiedzialność za pracę własną i zespołu, umiejętność pokonywania stresu.
Każdego roku kończy szkołę około 50 uczniów. Ponad 30% kontynuuje edukację muzyczną. Wśród absolwentów PSM I st. imienia K. Kurpińskiego są zarówno przedstawiciele kultury, jak i innych zawodów.
Absolwent wyposażony w podstawowe umiejętności muzyczne, wrażliwy na piękno i aktywnie uczestniczący w życiu kulturalnym, to cel działań szkoły. Zgodnie z maksymą Platona: muzyka jest to sztuka wychowawcza w najwyższym znaczeniu - za pomocą dźwięków rozbudza duszę i tworzy cnoty …