Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina


obrazek

PSM II st. prowadzi wyłącznie kształcenie w zakresie przedmiotów muzycznych, a swoją ofertę - w zależności od specjalności - kieruje do kandydatów w wieku od 10 do 23 lat. Ci, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne, powinni liczyć się z tym, że podjęli wielkie wyzwanie. Bo oto obok urzeczywistnienia swoich marzeń, realizowania pasji i odkrywania w sobie nowych predyspozycji, muszą godzić naukę w dwóch szkołach - ogólnokształcącej lub na studiach – i w muzycznej. Trudności piętrzą się, jeżeli trzeba dojeżdżać niekiedy z odległej miejscowości. Warto jednak spróbować. Wielki moralista francuski XVII wieku, Jean De La Beuyère napisał: „Są pewne dobra, których gwałtownie pożądamy, i sama myśl o nich porywa nas i zachwyca. Jeśli się nam dostaną przyjmujemy je spokojniej, niż można się było spodziewać, i nie na tyle cieszymy się tym, co już mamy, ile raczej sięgamy po więcej”.

Strukturę organizacyjną tworzą wydziały (specjalności), reprezentujące niemal wszystkie specjalizacje muzyczne. Egzamin wstępny na każdą specjalizację składa się z trzech części: praktycznej - należy wykonać przygotowany program, ustnej z kształcenia słuchu i pisemnej z wiedzy ogólnomuzycznej.

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY – sześcioletni cykl kształcenia
Przygotowuje muzyków instrumentalistów w wymienionych niżej specjalnościach do studiów muzycznych i samodzielnej praktyki wykonawczej. Specjalizacje: fortepian, organy, akordeon, skrzypce, wiolonczela, altówka, gitara - wymagają od kandydata umiejętności na poziomie ukończenia szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Kandydaci na organy mogą wykonać program na fortepianie, a kandydaci na altówkę mogą wykazać się umiejętnością gry na odpowiednim poziomie na skrzypcach Specjalizacje: kontrabas, instrumenty dęte, perkusja - nie wymagają pełnego przygotowania muzycznego. Kandydaci posiadający umiejętność gry na wybranym instrumencie, wykonuje przygotowany program, pozostali są oceniani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja egzaminacyjna ocenia przydatność kandydata do gry na określonym instrumencie. Kandydaci na instrumenty dęte powinni przedłożyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w zakresie pulmonologii.

WYDZIAŁ INSTRUMENTALISTYKI JAZZOWEJ – czteroletni cykl kształcenia
Przygotowuje muzyków instrumentalistów rozrywkowych w wymienionych niżej specjalnościach do studiów muzycznych i samodzielnej praktyki wykonawczej. Specjalizacje jazzowe: akordeon, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja, saksofon, skrzypce, trąbka. Wydział powstał dzięki wprowadzonym w polskim systemie kształcenia artystycznego zmianom, które z kilkuletnim wyprzedzeniem testowała wraz z kilkoma innymi szkołami z różnych ośrodków PSM II st. im. F. Chopina w ZSM w Poznaniu.

WYDZIAŁ RYTMIKI – sześcioletni cykl kształcenia
Przygotowuje do studiów muzycznych na kierunku rytmika i do samodzielnej praktyki nauczycielskiej w domach kultury i innych ośrodkach organizujących zajęcia rytmiczne. Na egzaminie wstępnym komisja sprawdza koordynację słuchowo-ruchową i wyobraźnię muzyczną kandydata. Należy też wykonać przygotowany wcześniej program z zakresu gry na fortepianie.

WYDZIAŁ WOKALNY - czteroletni cykl kształcenia
Przygotowuje muzyków wokalistów do studiów muzycznych i samodzielnej praktyki wykonawczej.

WYDZIAŁ WOKALISTYKI JAZZOWEJ - czteroletni cykl kształcenia
Przygotowuje muzyków wokalistów estradowych do studiów muzycznych i samodzielnej praktyki wykonawczej. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na oba wymienione wyżej wydziały musi posiadać odpowiednie warunki głosowe, zaświadczenie wydane przez specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii i predyspozycje sceniczne. Plany nauczania wszystkich wydziałów zawierają przedmiot główny – naukę gry na instrumencie lub naukę śpiewu, odbywane indywidualnie, zajęcia podstawowych przedmiotów teoretycznych takich, jak: kształcenie słuchu, historia muzyki, zasady muzyki z edycją nut, harmonia, formy muzyczne. Wszyscy uczniowie z wyjątkiem pianistów przez kilka lat mają obowiązkowe lekcje gry na fortepianie. Ważnym składnikiem praktyki muzycznej jest gra zespołowa, uprawiana w ramach zespołów kameralnych, chórów, orkiestr, big-bandu. W każdym z wydziałów występują dodatkowo specjalistyczne przedmioty, których lista jest zbyt długa, by nazwy wszystkich cytować. Szkoła oferuje także tzw. Inne Zajęcia Edukacyjne – przedmioty dodatkowe, obieralne przez uczniów, odpowiadające w szczególności ich indywidualnym zainteresowaniom. Naukę wieńczy egzamin dyplomowy, na który składa się recital oraz część teoretyczna.

Wieloletni trening dobrej organizacji pracy daje świetne efekty w obu sferach kształcenia: ogólnokształcącej i muzycznej. Wśród prawie 2500 absolwentów, obok znakomitych muzyków – instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, dyrygentów, muzykologów jest jeszcze więcej znanych lekarzy, prawników, architektów, ekonomistów i przedstawicieli innych zawodów, którzy wysoko sobie cenią wykształcenie muzyczne, uznając je za ważny składnik kariery zawodowej.

Uczniowie i absolwenci PSM II st. im. Fryderyka Chopina mimo trudów edukacji w dwóch szkołach potrafią sięgać po „ ..dobra, które porywają i zachwycają ..”. Po prostu kochają muzykę i atmosferę tej szkoły.