Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w ZSM w Poznaniu


Aktualizacja: 06.09.2021

EGZAMIN WSTĘPNY do Państwowej Szkoły Muzycznej II st. odbędzie się 21 maja 2022 roku
DRZWI OTWARTE: 5 marca oraz 9 kwietnia 2022 roku

 • Kwalifikacja kandydatów do PSM II st. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje w roku szkolnym 2021/2022:
  1) egzamin praktyczny,
  2) rozmowę rekrutacyjną.
 • Egzamin wstępny obowiązuje wszystkich kandydatów, również tych, którzy przerwali naukę w Zes­po­le Szkół Muzycznych w Poznaniu lub przenoszą się z innej szkoły muzycznej. Przed rozpoczęciem egzaminu i rozmowy rekrutacyjnej, kandydat zobowiązany jest do okazania komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja, dowód osobisty).
 • Kandydat może zdawać do klasy wyższej niż pierwsza. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich świadectw lub wykazanie się odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą. Decyzję o przyjęciu do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje komisja kwalifikacyjna na podstawie ustalenia odpowiedniego poziomu umiejętności i wiedzy kandydata poprzez egzamin kwalifikacyjny.
 • Egzaminy wstępne do klasy pierwszej przeprowadzają komisje rekrutacyjne. W ich skład wchodzą nauczyciele danej i zbliżonej specjalności.
 • Na podstawie protokołów egzaminu praktycznego i rozmowy rekrutacyjnej sporządza się listy zbiorcze w kolejności od najwyższej do najniższej punktacji. O kolejności przyjęcia kandydatów do szkoły decyduje uzyskana punktacja.
 • Dyrektor Zespołu przygotowuje listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, uwzględniającą kolejność na listach zbiorczych i ustalone wcześniej limity przyjęć na poszczególne specjalności.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;
 • w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 135 ust. 6 pkt 2.

Kryteria te mają jednakową wartość.

 • Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego odbywa się w zgodności z Prawem oświatowym oraz Rozporządzeniem (Dz. U 2020, poz. 530)
 • W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na przyjęcie kandydata, który przekroczył limit wieku.
 • Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci z braku miejsc, mogą ubiegać się o uzyskanie statusu wolnego słuchacza.

WYMAGANY REPERTUAR: wg tabeli z zakresem wymagań egzaminu praktycznego w PSM II stopnia

specjalizacja

zakres wymagań

fortepian

Wykonanie programu z pamięci, czas ok. 10 minut:

1. Utwór polifoniczny.  2. Forma klasyczna.  3. Utwór dowolny

rytmika

Sprawdzenie koordynacji  słuchowo-ruchowej pod kątem słuchu, poczucia rytmu 

i tempa, wyobraźni muzycznej oraz umiejętności dostosowania ruchu do charakteru      i nastroju muzyki.

organy

Wykonanie dwóch kontrastujących utworów na fortepianie lub na organach do 10 min

akordeon

Wykonanie programu z pamięci, czas 5 – 10 minut

Dwa lub więcej kontrastujące utwory

skrzypce 

altówka

wiolonczela

Wykonanie z pamięci programu do 10 minut, min. dwa utwory, w tym:

1. Obowiązkowo etiuda.  

2. Do wyboru: I część koncertu lub utwór dowolny (z pamięci) lub jedna z części sonaty (z nut) 

Dopuszcza się grę bez fortepianu lub z podkładem - do wyboru

Uwaga: kandydat zdający na altówkę, może wykonać program na skrzypcach.

kontrabas

Komisja sprawdza przydatność kandydata poprzez ocenę warunków fizycznych i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat posiadający umiejętność gry na kontrabasie, wykonuje przygotowany program.

gitara

Wykonanie z pamięci programu do 10 minut:

1. Etiuda.  2. Część sonaty lub temat z wariacjami. 3. Utwór dowolny 

harfa

Komisja sprawdza przydatność kandydata poprzez ocenę warunków fizycznych i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat grający na harfie prezentuje dwa zróżnicowane utwory do 10 minut. 

instrumenty dęte

Komisja sprawdza przydatność kandydata poprzez ocenę warunków fizycznych oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydat grający na wybranym instrumencie wykonuje przygotowany program do 10 minut.

WAŻNE: Kandydaci z przygotowaniem muzycznym zdający na FLET przygotowują dowolny program, zróżnicowany w charakterze, w tym przynajmniej jedna pozycja powinna być wykonana z akompaniamentem fortepianu (w przypadku egzaminów w try­bie stacjonarnym szkoła zapewnia akompaniatora po uprzednim dostarczeniu nut). 

Kandydaci zdający na TRĄBKĘ proszeni są o zaprezentowanie skali (gama zagrana od najniższego do najwyższego dźwięku) oprócz przygotowanego programu. W przypadku egzaminu online gama lub część wykonywanego programu ma być nagrana z profilu z jak naj­lepszym pokazaniem układu zadęcia.

perkusja

Komisja sprawdza przydatność kandydata poprzez ocenę warunków fizycznych i rozmowę kwalifikacyjną. Sprawdzeniu podlega koordynacja słuchowo-ruchowa i poczucie rytmu. Kandydat posiadający umiejętność gry na perkusji, wykonuje przygotowany program.

śpiew

 1. Wykonanie dwóch przygotowanych utworów z dziedziny muzyki poważnej, w tym minimum jednego w języku polskim
 2. Sprawdzenie warunków głosowych, dykcji i predyspozycji scenicznych . 

Szkoła zapewnia akompaniatora (po uprzednim dostarczeniu materiałów nutowych).

wokalistyka estradowa

 1. Przygotowanie trzech piosenek z podkładem muzycznym nagranym na nośniku cyfrowym (pendrive, płyta CD) lub z towarzyszeniem akompaniatora. W przypadku egzaminu stacjonarnego, szkoła zapewnia akompaniatora (po uprzednim dostarczeniu materiałów nutowych).
 2. Sprawdzenie warunków głosowych, dykcji i predyspozycji scenicznych.

wokalistyka jazzowa

 1. Przygotowanie trzech piosenek z podkładem muzycznym nagranym na nośniku cyfrowym (pendrive, płyta CD) lub z towarzyszeniem akompaniatora. W przypadku egzaminu stacjonarnego, szkoła zapewnia akompaniatora (po uprzednim dostarczeniu materiałów nutowych).
 2. Sprawdzenie warunków głosowych, dykcji i predyspozycji scenicznych.

instrumentalistyka jazzowa 

 

 1. Wykonanie przygotowanego programu do 10 minut.
 2. Wykazanie się umiejętnością improwizacji.
 3. Sprawdzenie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej  predyspozycji kandydata do podjęcia nauki na wybranej specjalizacji.

O SZKOLE:


WYDZIAŁY, SPECJALIZACJE:

1. Instrumentalistyka Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat. Przedmiot główny: instrument według specjalizacji.

Specjalizacje: akordeon, fortepian, skrzypce, wiolonczela – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacja: altówka – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia w zakresie gry na skrzypcach lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia, lub posiadanie umiejętności gry na altówce.
Specjalizacja: organy – wymagane ukończenie szkoły muzycznej pierwsze-go stopnia w zakresie gry na fortepianie lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia, lub po-siadanie umiejętności gry na organach.
Specjalizacje: gitara, flet, klarnet, saksofon, perkusja, trąbka – wskazane jest posiadanie umiejętności gry na wybranym instrumencie na poziomie odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacje: fagot, kontrabas, obój, puzon, róg, tuba – nie wymaga się od kandydata umiejętności gry na wybranym instrumencie. Komisja ocenia warunki fizyczne kandydata i muzykalność.
Nowa specjalizacja: harfa – wymagane jest ukończenie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub posiadanie umiejętności odpowiadających ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia (szkoła nie zapewnia instrumentu).

2. Rytmika
Sześcioletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów w wieku od 10 do 23 lat, którzy ukończyli szkołę muzyczną pierwszego stopnia lub posiadają umiejętności odpowiadające szkole muzycznej pierwszego stopnia. Przedmiotem głównym jest rytmika.

3.  Instrumentalistyka jazzowa Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów, którzy nie przekroczyli 23 lat. Od kandydata wymaga się umiejętności gry na instrumencie, wiedzy o muzyce i umiejętności słuchowych na poziomie odpowiadającym ukończeniu szkoły muzycznej pierwszego stopnia.
Specjalizacje jazzowe: akordeon, gitara, gitara basowa, kontrabas, fortepian, perkusja, saksofon, skrzypce, trąbka. Przedmiotem główny jest gra na wybranym instrumencie. Nie jest wymagane wykształcenie muzyczne.

4.  Wokalistyka (śpiew solowy)  Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Podstawą dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest aktualne zaświadczenie od specjalisty (foniatra, audiolog) o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. Przedmiotem głównym jest śpiew.

5.  Wokalistyka estradowa  Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów od 14 do 23 lat, z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Podstawą dopuszczenia do egzaminu wstępnego jest aktualne zaświadczenie od specjalisty (foniatra, audiolog) o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. Przedmiotem głównym jest śpiew, realizowany w różnorodnych stylistykach ( pop, jazz, piosenka musicalowa, aktorska, poetycka). W planie nauczania są również przedmioty ogólnomuzyczne oraz fortepian, zespół wokalno – instrumentalny, dykcja, taniec, zajęcia sceniczne.

5.  Wokalistyka jazzowa Czteroletni cykl kształcenia przeznaczony jest dla kandydatów od 14 do 23 lat, z przygotowaniem muzycznym w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia lub bez przygotowania muzycznego. Przedmiotem głównym jest śpiew.

UWAGA! W zakresie wszystkich specjalności realizuje się, oprócz przedmiotu głównego, obowiązkowe przedmioty uzupełniające, przedmioty ogólnomuzyczne i inne zajęcia edukacyjne zgodnie z obowiązującym szkolnym planem nauczania. Zajęcia odbywają się głównie w godzinach popołudniowych.

 Prezentacja Drzwi Otwarte do PSM II st. '2021: klik